IL Drivs lover

Postet av Driv Idrettslag den 10. Feb 2007

NY LOV FOR DRIV IL

Vedtatt på Driv ILs årsmøte 21.3.2013 og

godkjent av Akershus Idrettskrets 11.04.2013

Drivs lover godkjent 11.04.2013

 

 

 

Gamle lover:

 

LOV FOR I.L. DRIV

 

Stiftet 10.4.1937

 

Vedtatt på ordinært årsmøte 17.11.1991 og godkjent av Idrettsstyret 16.12.1991 (jfr. NIFs lov, §2-2). Senere endret på ekstraordinært årsmøte 13.11.1997 og godkjent av Akershus Idrettskrets 15.12.1997 med forbehold om endringer, som ble vedtatt på ordinært årsmøte 31.3.1998.

§1 FORMÅL

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympisk Komité, som medlemmene til en hver tid har interesse av og som det er grunnlag for. Som en av Enebakks største organisasjoner, skal laget bidra aktivt til å skape og vedlikeholde et positivt og engasjerende nærmiljø til beste for innbyggerne i alle aldre.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Laget er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon.

Virksomheten skal drives etter retningslinjer fastsatt av NIF/NOK hvor idrettslaget er organisert.

§2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.
Laget er medlem av de særforbund som årsmøtet bestemmer. 
Laget hører hjemme i Enebakk kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

§3 FARGER OG EMBLEM/KLUBBMERKE

Idrettslaget Drivs farger er rødt, hvitt og blått. Emblemet er rektangulært, der forholdet mellom lengde og bredde er 100:80, med innsvingede kortender og skråstilte/avkuttede hjørner. Øvre og nedre kant er sammensatt av to buer som møtes midt på emblemet. Buenes skåler vender hhv oppover og nedover. Et hvitt felt går fra nedre venstre hjørne opp mot øvre høyre hjørne hvor teksten "DRIV" står skrevet med rød eller sort skrift. Feltet over og til venstre for det skråstilte feltet er blått mens feltet under og til høyre er rødt.

§4 MEDLEMMER

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.

Ved skriftlig innmelding oppgis navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og evt. hovedmedlemmets navn hvis det søkes om familiemedlemskap. Søkeren plikter å gi opplysning om vedkommende tidligere har vært eller er medlem av andre lag tilslut­tet NIF/NOK. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF/NOK er gjort opp.

Forøvrig plikter et hvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets egne lover og bestemmelser.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsregisteret. Medlemskap i laget er først gyldig fra den dag første kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig; Jfr likevel §6 KONTINGENT, siste avsnitt. 

§5 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent for mer enn ett år.

Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

§6 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hovedlaget og betales forskuddsvis for hvert kalenderår. 

Det betales lavere kontingent for medlemmer under 17 år (til og med det kalenderåret man fyller 16 år). For familier kan familiekontingent innkreves. Familiekontingenten svarer til to ordinære kontingenter. Ved innmelding etter 1.9. hvert år betales halv kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§8 HABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs habilitetsregler; jfr NIFs lov §2-7.  

§9 STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov, kapittel 11(NIFs straffebestemmelser).

§10 ÅRSMØTE

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene, ved kunngjøring i media eller ved oppslag. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt hovedstyret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

De vedtak som gjøres på årsmøtet, må være i samsvar med overordnede idrettsmyndigheters bestemmelser og lover.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§11 LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.

§12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke med og stemmene anses ikke for avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§13 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne innkallingen.

2.         Godkjenne frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

3.         Godkjenne sakslisten.

4.         Velge årsmøtets dirigent.

5.         Velge sekretær og 2 til å underskrive protokollen.

6.         Behandle hovedlagets, utvalgenes og gruppenes årsmeldinger, Tilsynskomiteens
       rapport, redaktørens årsmelding samt mate­rialforvalterens årsmelding.

7.         Behandle hovedlagets regnskap i revidert stand og godkjenne gruppenes reviderte
       regnskap.

8.         Behandle innkomne forslag.

9.         Fastsette kontingenten.

10.     Vedta hovedlagets budsjett og godkjenne gruppenes budsjetter.

11.     Bestemme lagets organisasjon, dvs. opprette nye grupper eller nedlegge grupper; jfr §16.

12.     Velge:

    a) Medlemmer til hovedstyrets arbeidsutvalg(AU) som består av leder, nestleder, 
        kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.

    b) 2 revisorer

    c) Medlemmer til komiteene

    d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Laget er tilsluttet.

 

    e) Valgkomité på 4 medlemmer.

13. Godkjenne de valgte gruppestyrene.

Leder av AU velges hvert år mens de øvrige medlemmene velges for 2 år av gangen. Alle medlemmene i AU velges enkeltvis med unntak av styremedlemmene som kan velges samlet.

Valgkomiteen legger frem forslag på kandidater til alle tillitsverv som skal besettes ved valg på årsmøtet.

§14 EKSTRA ORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstra ordinære årsmøter holdes når hovedstyret eller overord­net idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstra ordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§15 HOVEDSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET

Laget ledes av hovedstyret(HS) som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. HS består av AU og lederne fra hver av grup­pene årsmøtet har opprettet.

Hovedstyret skal:

0.      Etter beste evne søke å løse lagets oppgaver iht. formålsparagrafen; Jfr §1.

1.      Iverksette årsmøtets og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser, være ansvarlig for lagets daglige drift og fastsette AUs ansvar og myndighet ved delegasjon.

2.      Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.      Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi iht. de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.      Representere laget utad.

5.      Holde medlemsmøter når dette anses nødvendig.

6.      Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midler til gruppene etter opptrukne retningslinjer og godkjente budsjetter. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke-idretts­lig virksomhet hvor hovedstyret er det naturlige kontaktledd og kontingenten disponeres av hovedlaget.

Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, likevel minst én gang annen hver måned.

Hovedstyret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Over HS- møtene skal det føres protokoll som sendes alle hovedstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalget skal:

A)       Forestå lagets daglige drift iht. delegert ansvar og myndig­het fra HS, herunder utføre de oppgaver, og innen de frister som er nærmere beskrevet i "Årsplanleggeren".

B)       Utrede og forberede saker som skal behandles på HS-møter, samt gjennomføre de tiltak o.l. som HS måtte vedta.

C)       Være utførende eller koordinerende instans for prosjekter knyttet til anlegg som laget eier/disponerer.

D)       Gjennomføre nødvendige møter og befaringer til en hver tid for å sikre lagets interesser og oppfyllelse av forpliktelser.

E)        Være kontaktleddet mellom laget og Enebakk kommune, Akershus Idrettskrets/Norges Idrettsforbund og andre forbindelser som det er naturlig at laget har.

F) Forvalte, etterse og vedlikeholde egne anlegg.

G) Planlegge og tilrettelegge for utvikling av nye anlegg/prosjekter.

 

AU skal holde møte minst hver måned. Det avholdes to AU-møter mellom hvert HS-møte.

AU er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene, men ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Over AU-møtene skal det føres protokoll som sendes alle hovedstyrets medlemmer.

§16 GRUPPER

Laget er organisert i grupper som ledes av valgte styrer bestående av minst 3 medlemmer: Leder, sekretær og kasserer.

Hovedlagets årsmøte bestemmer opprettelsen av nye grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes. Tilsvarende kan årsmøtet nedlegge grupper og beslutte at alle aktiva skal overføres til hovedlaget. Retningslinjer finnes i Supplementet til lov for DRIV.

Gruppestyret velges på gruppenes årsmøter og skal godkjennes av hovedlagets årsmøte. For avvikling av årsmøte i gruppene, som skal holdes før hovedlagets årsmøte, gjelder bestemmelser i forannevnte §§10-14 så langt disse passer. Gruppeårsmøtet fastsetter evt. treningsavgift som gruppene selv disponerer.

For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse. Dersom det oppstår uforutsette forhold av økonomisk art, plikter gruppene å underrette hovedstyret.

Gruppestyret behandler alle faglige saker som gjelder vedkommende gruppes idrettsgren. Gruppen er en selvstendig enhet innen laget med sin egen kasse. Den setter opp eget budsjett basert på at den selv skal dekke sine utgifter, og de inntekter gruppen kan skaffe til veie, disponeres av gruppen. Opptak av lån kan ikke gjøres av gruppene, og skal være iht. regnskaps- og revisjonsbestemmelsenes §§1-14.

Gruppestyret legger frem for hovedlagets årsmøte årsmelding om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i stevner mv og gruppens regnskap i revidert stand.

Det skal føres protokoll over alle møter i gruppestyret. Kopi sendes hovedlagets sekretær, nestleder og DRIV-KRAFTAs redaktør. Gruppenes årsmeldinger, revidert regnskap og godkjent budsjett skal sendes hovedlagets sekretær senest 2 uker før hovedlagets årsmøte.

Årsmøtet kan vedta opprettelse av nye grupper på prøve. Slike grupper skal kunne bli fullverdige grupper innen 2 år dersom den har fungert tilfredsstillende i prøveperioden.

Tilsvarende kan fullverdige grupper, pga lav aktivitet, av årsmøtet bli gitt en hvilende status for en overgangsperiode.

Ingen prøvegruppe eller hvilende gruppe skal kunne ha slik status i mer enn 2 år fra vedtak om dette ble fattet. Årsmøtet må da enten gi gruppen en fullverdig status eller nedlegge den.

§17 SUPPLEMENT TIL LOVEN

Årsmøtet i hovedlaget kan vedta supplement til loven som nærmere beskriver utførelsen av virksomheten i laget. Supplementet må ikke være i strid med de bestemmelsene og retningslinjene som NIF arbeider etter, eller lagets egen lov.

§18 LOVENDRING

Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. §19 kan ikke endres

§19 OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §18.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Idrettskretsstyret.

 

I.L. DRIVS ORGANISAJONSHÅNDBOK

vedtatt på årsmøtet 26.03.2009

erstatter

"SUPPLEMENT TIL "LOV FOR I.L. DRIV"

(Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13.11.1997)

 

1. ANSVAR OG ARBEIDSFORDELING

1.1 HOVEDSTYRET

Hovedstyret (HS) består av Arbeidsutvalget (AU) og lederen for hver gruppe årsmøtet har opprettet.

HS har totalansvaret for lagets drift.

HS fastsetter AUs arbeidsområder. HS er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene, men ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Prøvegrupper og hvilende grupper har tale- og forslagsrett på HS-møtene.

1.2 ARBEIDSUTVALGET

AU består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og ett varamedlem.

AU skal fungere som et forretningsutvalg og arbeide selvstendig innenfor budsjett og vedtak som er fattet på årsmøtet. AU ivaretar den løpende virksomheten, og har hovedansvaret for bygging, drift og vedlikehold av anleggene i nært samarbeid med gruppene.

Saker som skal tas opp i HS forberedes av AU.

AU bør ha faste møtedager, for eksempel tirsdager hver 14. dag.

1.2.1 Leder

Vedkommende er lagets ansvarlige leder, og skal sørge for at lover og regler følges, og at laget oppfyller sine forpliktelser. Leder skal styre kort- og langtidsplanlegging, og ellers sørge for at kontakten med øvrige organisasjoner innen idretten og det offentlige alltid er best mulig.

Leder er vanligvis møteleder på Arbeidsutvalgets møter, Hovedstyrets møter og på medlemsmøter.

1.2.2 Nestleder

Vedkommende har det overordnede sportslige ansvaret i laget. Nestleder plikter å tre inn som leder om denne ikke kan møte.

Nestleder skal sette seg inn i lagets saker og ellers være kontaktleddet mellom gruppene og styret, og bør derfor delta på gruppenes årsmøter.

1.2.3 Sekretær

Vedkommende skal føre protokoll over alle Arbeidsutvalgsmøter, Hovedstyremøter og årsmøter. Sekretæren skal sørge for lagets korrespondanse i samarbeid med leder.

Sekretæren utarbeider rapporter og årsmeldinger, og er lagets arkivar.

1.2.4 Kasserer

Vedkommende er ansvarlig for føring av lagets regnskaper og fremleggelse av økonomiske oversikter, samt oppfølging av forsikringene.

Kasserer skal ivareta lagets økonomiske forpliktelser, så vel innad som utad, iht. Idrettens kontoplan samt offentlige lover og regler.

Kasserer har oppfølgingsansvar overfor gruppene, og er i fag­lig sammenheng deres overordnede.

1.2.5 Styremedlemmer og varamedlem

Laget har tre styremedlemmer og ett varamedlem. Styremedlemmene er likeverdige og deler følgende oppgaver mellom seg:

1. styremedlem

1. styremedlem har ansvaret for føring og oppfølging av medlemsoversikter og innkreving av kontingenter, samt utsendelse av purringer i samarbeid med kassereren.

2. styremedlem

2. styremedlem er ansvarlig for å koordinere vedlikehold og utbedringer av bygninger og anlegg som DRIV eier, leier eller disponerer. Vedkommende er leder for Tilsyns- og vedlikeholdskomiteen.

3. Styremedlem

3. styremedlem har ansvaret for lagets opplæring på alle plan.

Styremedlemmet er lagets utdanningskontakt, og skal følge opp rutiner for overføring av verv til nyvalgte. Inkludert i dette er ansvar for "Håndbok for styre og stell" i DRIV.

Opplæringsansvarlig skal organisere den del av opplæringen og kursvirksomheten som foregår i AUs regi. Vedkommende skal i samarbeid med gruppenes utdanningskontakter koordinere all opplæring og kursvirksomhet.  

Varamedlem

Varamedlemmet er lagets materialforvalter, og har ansvaret for hovedlagets materiell (herunder skrivepapir, konvolutter, registreringsskjemaer, diplomer etc).

Hovedlagets materialliste skal legges ved årsmøtedokumentene. Videre skal varameédlemmet påse at gruppene følger opp egne materiallister til sine respektive årsmøter.

Varamedlemmet skal koordinere utlån av Klubbhuset, idrettsplasser, gymsal og Mjærhallen til trening, arrangementer og møtevirksomhet. Videre har vedkommende ansvaret for nøkler og nøkkelkort til Klubbhuset og Mjærhallen, samt utskifting av disse etter behov.

Vedkommende har ansvaret for at det engasjeres tilsynsvakt der laget er pålagt å ha dette. Varamedlemmet skal også være DRIVs representant i utleieutvalget for Mjærhallen.

2. REVISJON

Revisjonen av lagets og gruppenes regnskaper skal utføres iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler.

3. KOMITEER

3.1 Komité for kiosk, salg og fest

Komiteen består av minst 14 medlemmer som velges på årsmøtet. Komiteen konstituerer seg selv, men er underlagt AU.

1.         Komiteen skal stå for innkjøp og salg av varer til kioskdrift og arrangementer.

2.         Komiteen skal tilrettelegge og arrangere de fester laget holder, innbefattet høstfest for voksne og juletrefest for barn.

3.         Komiteen setter selv opp arbeidslister basert på terminlister fra gruppene.

4.         Komiteen skal ha en økonomiansavrlig som er underlagt hovedlagets kasserer.

3.2 Komité for tilsyn og vedlikehold

Komiteen skal bestå av 8 medlemmer. Leder er 2. styremedlem i AU. 5 plassene skal besettes av gruppene: Fotball, friidrett, håndball, ski og tennis, mens 2 representanter velges på årsmøtet til hovedlaget.

Tilsyn- og vedlikeholdskomiteen skal koordinere vedlikehold og utbedringer av bygninger og anlegg i DRIV. Forøvrig vises til "Håndbok for Styre og stell” i Driv.

3.3 Speakertjenesten

Speakertjenesten består av 2 personer som velges på årsmøtet til hovedlaget.

Speakertjenesten skal være disponibel til arrangementer i Driv hvor dette er ønskelig. Dersom ytterligere assistanse er nødvendig skaffes disse av arrangøren.

3.4 Valgkomité

Komiteens oppgave er å sikre at samtlige tillitsverv til en hver tid er besatt, og sikre dyktige ledere og medlemmer til AU og komiteer. Valgkomiteen består av 4 medlemmer.

1.     Valgkomiteen sammenkalles til et orienterende møte med AU minst 10 uker før årsmøtet. AU holdes løpende orientert om

    Arbeidet mot årsmøtet.

2.     Valg komiteen konstituerer seg selv ved valg av leder og fordeler deretter oppgavene mellom seg.

3.     Alle aktuelle kandidater skal forespørres, samt orienteres om hva de respektive verv inne-         bærer. De må enten være medlem av laget eller være villig til å melde seg inn. Minstealder      er fylt 15 år.

4.     Senest 14 dager før årsmøtet må alle lister over kandidater være klare og levert til sekretæren i Hovedstyret.

5.     Valget på årsmøtet skal ledes av leder for valgkomiteen.

4. BANEMESTER DRIVPLASSEN OG MJÆR STADION

AU kan inngå ansettelsesavtale med én, eventuelt to, som banemester(e) på Drivplassen og Mjær Stadion.

Banemester skal rapportere direkte til Arbeidsutvalget. Det er utarbeidet egen instruks for stillingene.

5. REDAKSJON FOR DRIV-KRAFTA

Redaksjonskomiteen skal bestå av en redaktør og 6 redaksjonsmedlemmer som velges på lagets årsmøte. Redaktøren rapporterer direkte til AU v/leder.

1.         Bladet skal ha friest mulig stilling i laget, og skal til en hver tid formidle og tjene lagets interesser innad og utad.

2.         Bladet skal utgis minst tre ganger årlig, og skal distribueres gratis til medlemmene. Dersom det er hensiktsmessig kan bladet deles ut til alle husstandene innenfor postnummer 1914.

3.         Redaktøren er ansvarlig for bladets innhold. AU overlater til redaktøren og den øvrige redaksjonelle stab å tilrette legge innholdet. Redaktøren og Hovedstyret er juridisk ansvarlig for alt innhold.

4.         Redaksjonen forbeholder seg retten til å disponere innkommet stoff ut fra plassmessig og trykketeknisk hensyn, med unntak av stoff fra AU og HS som skal tas inn uavkortet.

5.         Redaksjonen skal ikke favorisere noen grupper. Hva leder angår, stilles redaktøren fritt.

6.         Annonseprisene fastsettes til en hver tid av AU i samarbeid med redaktøren.

7.         Redaktøren er bindeledd mellom bestående og den nyvalgte redaksjon til etter at første nummer er utgitt.

8.         Redaksjonen ved redaktøren avgir årlig rapport til års møtet.

9.         Redaktøren skal møte som observatør på Hovedstyrets møter og skal motta både Hovedstyrets og Arbeidsutvalgets referater.

10.      Klubbaviskurs avholdes etter behov i samarbeid med AU.

6. GRUPPENE

Gruppene ledes av et styre bestående av minst 3 medlemmer: Leder, sekretær og kasserer. Disse velges på gruppenes årsmøter, men skal godkjennes på hovedlagets årsmøte.

1.     Gruppenes årsmøter avholdes når det er mest hensiktsmessig for gruppen, dog minst tre uker før hovedlagets årsmøte. For avvikling av årsmøtet gjelder de samme bestemmelser som for Hovedlagets årsmøte.

2.     Gruppenes årsmøter fastsetter eventuelt treningsavgift/spilleravgift som gruppene selv disponerer.

3.     Gruppenes årsmeldinger, revidert regnskap og godkjent bud   sjett skal sendes Hovedlagets sekretær innen hovedlagets    årsmøte.

4.     Gruppene er selvstendige enheter innen laget med sin egen kasse. Gruppene setter opp eget budsjett basert på at den selv skal dekke sine utgifter. De inntekter gruppen skaffer til veie disponeres av gruppen. Gruppeleder, eller stedfortreder, legger frem for hovedlagets årsmøte årsmelding, budsjett og regnskap i revidert stand. Frist 2 uker før møtet.

5.     For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten Hovedstyrets godkjennelse. Dersom det oppstår uforutsette forhold av økonomisk art, plikter gruppene å underrette Hovedstyret. Opptak av lån kan ikke gjøres av gruppene, og skal være iht. regnskaps- og revisjonsbestemmelsenes §§1-14. Det er bare Hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. Dersom lagets økonomi tillater det, kan Hovedstyret vedta at det hvert år kan utdeles tilskudd til gruppene.

6.     Hver gruppe skal selv utarbeide sin egen arbeidsinstruks og    organisasjonsplan, som skal fremlegges for Hovedstyret.

8. Gruppestyret behandler alle faglige saker som gjelder vedkommende gruppes idrettsgren.

9. Gruppene skal føre protokoll over alle styremøter. Kopi skal sendes Hovedlagets nestleder, sekretær og Driv-Kraftas redaktør.

10.      Grupper som ikke har egen materialforvalter, velger ett av styremedlemmene til dette.

11.      Grupper som ikke har egen utdanningskontakt, utnevner ett av styremedlemmene til dette.

12.      Gruppene fotball, friidrett, håndball, ski og tennis velger hver sin representant til Tilsyn- og vedlikeholdskomiteen.

13.      Gruppestyrene, i samarbeid med HS, oppnevner representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.Disse skal imidlertid formelt velges på hovedlagets årsmøte.

14.      Gruppene skal før sesongen begynner sende terminlister til Hovedstyret og de komiteene de søker hjelp fra.

15.      Gruppene skal i god tid orientere opplæringsansvarlig i hovedlaget om kurs som arrangeres i gruppenes regi.

Forøvrig henvises til "Håndbok for Styre & stell" i Driv.

7. REPRESENTANTER TIL IDRETTSRÅDET

Det skal utnevnes 4 representanter til representantskapet til Enebakk Idrettsråd fra Driv. Den ene representanten skal til en hver tid være lagets leder. De øvrige representantene utnevnes av Hovedstyret.

8. KOMITÉ FOR ÆRESBEVISNINGER

8.1 Generelt

Det finnes to kategorier av æresbevisninger i DRIV:

1.1 Fortjenestemedaljen

1.2 Æresmedlemskap.

For å velge ut, vurdere og fremme forslag på egnede kandidater til å motta slik æresbevisning som nevnt, skal det nedsettes en egen komité for formålet.

8.2 Oppnevning av komiteen

Komiteen som skal bestå av 4 medlemmer, som utpekes av Hoved­styret (HS) etter forslag fra Arbeidsutvalget (AU). Medlemmene velges samlet for 5 år av gangen på det første hovedstyremøtet etter ordinært årsmøte i hovedlaget, første gang iht. disse retningslinjene i 1998.

Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder, og med evt. fordeling av andre oppgaver og funksjoner etter egen vurdering av behov. Komiteens kontakt inn til HS skal være ved lederen av hovedlaget.

Medlemmene i komiteen skal ha inngående kjennskap til lagets virksomhet både hva angår sportslige aktiviteter samt administrative og andre forhold av betydning for lagets virke og drift. Komiteen skal settes sammen på en slik måte at begge kjønn er representert, og slik at man får en naturlig aldersmessig spredning uten at denne nødvendigvis skal gjenspeile aldersfordelingen i laget som helhet.

8.3 Utdeling av æresbevisninger

Utdeling av æresbevisninger skal normalt bare finne sted ifm med 5-års jubileer i laget, dvs. ved fylte 65 år, 70 år osv, eller i tilknytning til årsmøtene i hovedlaget.

8.4 Rett til å fremme kandidater

Komiteen kan på eget initiativ igangsette prosedyren for å plukke ut, vurdere og fremme kandidater til å motta æresbevisninger, eller HS kan be komiteen om å igangsette slikt arbeid - enten på generelt grunnlag eller for å få vurdert en eller flere navngitte kandidater som HS fremlegger.

Alle enkelt medlemmer i laget, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte, gruppestyremedlemmer, gruppene og AU kan fremme skriftlige forslag på kandidater.

Alle forslag til kandidater som fremmes skal være skriftlige og begrunnede.

8.5 Prosedyre for utnevnelse av æresbevisninger og tidsfrister

I de tilfeller komiteen tar selvstendig initiativ til å fremme kandidater, skal komiteen sende skriftlig beskjed om dette til HS ved lederen. Komiteen skal videre sende kopi av brevet til alle gruppelederne, og informasjon om arbeidet med tilhørende tidsfrister (se neste avsnitt) skal bekjentgjøres i DRIV-KRAFTA og på VågTV.

Arbeidet i komiteen skal igangsettes i god tid (8 til 12 måneder) før utdelingen forutsettes å finne sted. Komiteen fastsetter en siste frist for å fremme kandidater, og fristen må ikke ligge nærmere utdelingstidspunktet enn 3 måneder av hensyn til komiteens behov og den endelige behandlingen av forslaget i HS. Etter utløpet av fristen bør det ikke fremme forslag på kandidater.

Komiteens forslag til kandidater for æresbevisninger skal fremlegges for HS ved lederen senest 1 måneder før utdelingstidspunktet.

Ved behandlingen av kandidater til æresbevisninger innen hver av hovedkategoriene, skal komiteen være fulltallig til stede. Kandidater som komiteen fremmer overfor HS skal være skriftlige, begrunnede og med angivelse av stemmefordelingen. Dersom ikke alle medlemmene av komiteen deltar i avstemmingen, skal dette anmerkes med årsak. Etter behandlingen i HS skal komiteen snarest få referat om fattede vedtak.

8.6 Taushetsplikt

Alle vedtak som fattes i komiteen og i HS er konfidensielle overfor tredjemann, dvs. alle utenforstående personer eller grupper, inntil annen beskjed gis av HS. Taushetsplikten gjelder også for komiteen.

8.7 Krav til kandidatene for æresbevisninger

8.7.1 Fortjenestemedaljen

For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

8.7.2 Æresmedlemskap

For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget.

Vedlegg: Liste over alle som har mottatt fortjenestemedaljen og utnevnte æresmedlemmer (både avdøde og nålevende).

9. LOTTERIER

Generelt ligger ansvaret for lotterier under Hovedstyret. I praksis kan gruppene selv foreta mindre utlodninger(for eksempel kakebasarer), og loddslag som er tilknyttet de ulike særforbund.

Hovedstyret avgjør hvilken gruppe som skal få større lotterier etter søknad fra gruppene.

10. DRIVKONFERANSEN

Drivkonferansen bør arrangeres årlig, fortrinnsvis om høsten, og deltakerne skal bestå av lagets tillitsvalgte inklusive trenere og oppmenn. Tema(ene) på konferansen kan variere etter det behov som AU/HS finner nødvendig. Man kan gjerne gjøre bruk av eksterne foredragsholdere.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.